CANAN KAFTANCIOĞLU YARGITAY KARARI

Bu belge 5070 sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır.
T.C.
YARGITAY

 1. Ceza Dairesi
  TÜRK MİLLETİ ADINA
  Y A R G I T A Y İ L A M I
  Esas No : 2021/5283
  Karar No : 2022/2591
  Tebliğname No : 16 – 2020/67236
  İNCELENEN KARARIN;
  Mahkemesi : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi
  Tarihi : 23.06.2020
  Numarası : 2019/1553 – 2020/495
  İlk Derece Mahkemesi : İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinin 06.09.2019 tarih ve
  2019/171 – 2019/322 sayılı kararı
  Sanık : Canan KAFTANCIOĞLU
  Suç : Silahlı terör örgütü propagandası yapmak, Kamu
  görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret,
  Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devletini
  alenen aşağılamak, Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik
  etmek
  Suç tarihi : Silahlı terör örgütü propagandası yapmak; 11.01.2013
  Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret;
  02.08.2014
  Cumhurbaşkanına hakaret; 20.10.2014
  Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak;
  12.07.2014
  Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek; 03.11.2016
  Hüküm : 1-) Silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan;
  3713 sayılı Kanunun 7/2, 7/2-2. cümlesi, 53,
  2-) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret
  suçundan; TCK’nın 125/3-a, 125/4, 43/1, 53,
  3-) Cumhurbaşkanına hakaret suçundan; TCK’nın 299/1-2,
  43/1, 53,
  4-) Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak
  suçundan; TCK’nın 301/1, 43/1, 53,
  5-) Halkı kin ve düşmalığa alenen tahrik etmek suçundan;
  TCK’nın 216/1, 43/1, 53,
  maddeleri uyarınca ayrı ayrı mahkumiyet kararlarına ilişkin
  istinaf başvurusunun düzeltilerek esastan reddi
  Temyiz edenler : Sanık müdafileri
  Tebliğnamedeki düşünce : Onama, Düzeltilerek Onama, Bozma
  Esas No : 2021/5283
  Karar No : 2022/2591
  Bu belge 5070 sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır.
  Bölge adliye mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle;
  Temyiz edenlerin sıfatı, başvurularının süresi, kararın niteliği ve temyiz sebeplerine
  göre dosya incelendi, gereği düşünüldü;
  Tayin olunan cezaların süresi itibariyle yasal şartları oluşmadığından, sanık
  müdafiilerinin duruşma istemlerinin CMK’nın 299. maddesi gereğince REDDİNE,
  Temyiz taleplerinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe
  içeriğine göre yapılan incelemede;
  I-)Sanık hakkında kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret ve Türkiye
  Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine
  yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Sanığın, Twitter adlı sosyal medya platformunda bulunan ve herkesin erişimine
  açık olan, kendi kullanımında olduğunu kabul ettiği Canan Kaftancıoğlu@ccanannnn
  kullanıcı isimli hesabı üzerinden; 31.05.2013 tarihinde duvarın üzerine “O… Ç… TAYİP!”
  yazılı görsel bulunan “günün özeti. Ben yazmadım miki yazdı!”, 26.12.2013 tarihinde
  “RTE ‘asıl hedef benim’ diyor, hedef değil asıl hırsız sensin!”, 23.03.2014 tarihinde “Şiştt
  sessiz olun RTE kapattığını sanıyor. Salak!…”, 02.08.2014 tarihinde “Kılıçdaroğlu: Alevi
  Demirtaş: Zaza Erdoğan: Hırsız” şeklindeki paylaşımları dışındaki diğer paylaşımlarının
  kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret; yine 25.08.2013 tarihinde, “Sahi devlet
  katil olmak yerine kahraman olmayı seçseydi ne güzel olurdu!”, 12.07.2014 tarihinde
  “…Derin devlet diyerek olaya mistizm katıyor ve asıl devleti aklıyoruz aslında. Bu
  cinayetleri devlet işledi…!”, 12.05.2014 tarihinde “… Hrant’da da dinlememiş miydik?
  Boşuna demiyoruz devlet katil değil seri katil diye. Öfkeliyim çok!”, 11.03.2014 tarihinde
  “Devlet katil değil seri katil.. #HoşçakalBerkinim” şeklindeki paylaşımları dışındaki diğer
  paylaşımlarının ise Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama suçlarının unsurlarını
  oluşturmadığı gözetilmeden hükme esas alınması sonuca etkili görülmemiş; bölge adliye
  mahkemesi ve ilk derece mahkemesinin gerekçeli karar başlıklarında Türkiye
  Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama suçu yönünden suç tarihinin, suçun zincirleme
  olarak işlenmesi nedeniyle anılan suçu oluşturan son paylaşımın yapıldığı tarih olan
  “12.07.2014” yerine “19.01.2015” olarak yazılması mahallinde düzeltilebilir yazım hatası
  olarak kabul edilmiştir.
  Yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükümlere
  esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği, aşamalarda
  ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak
  sergilendiği, özleri değiştirmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve
  çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda
  öngörülen suç tiplerine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle
  uygulandığı anlaşılmakla; sanık müdafiilerinin temyiz dilekçelerinde ileri sürdükleri
  nedenler yerinde görülmediğinden CMK’nın 302/1. maddesi gereğince temyiz davasının
  esastan reddiyle hükümlerin ayrı ayrı ONANMASINA,
  Esas No : 2021/5283
  Karar No : 2022/2591
  Bu belge 5070 sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır.
  II-)Sanık hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan kurulan mahkumiyet
  hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas
  alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği, aşamalarda ileri
  sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak
  sergilendiği, özleri değiştirmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve
  çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda
  öngörülen suç tipine uyduğu anlaşılmakla; sanık müdafiilerinin temyiz dilekçelerinde ileri
  sürdükleri aşağıda belirtilenler dışındaki sair nedenler yerinde görülmediğinden CMK’nın
  302/1. maddesi gereğince reddine, ancak;
  1-) Sanığın, Twitter adlı sosyal medya platformunda bulunan ve herkesin erişimine
  açık olan, kendi kullanımında olduğunu kabul ettiği Canan Kaftancıoğlu@ccanannnn
  kullanıcı isimli hesabı üzerinden 20.10.2014 tarihinde “Nasıl söylesem ama, ilk harflere
  baksana… “Hırsız Tayyip”…” şeklindeki paylaşımı dışındaki diğer paylaşımlarının
  Cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurlarını oluşturmadığı gözetilmeden, eylemin
  zincirleme suçu oluşturduğunun kabulü ile TCK’nın 43. maddesi uygulanmak suretiyle
  yazılı şekilde fazla ceza tayini,
  2-) Bölge adliye mahkemesi ve ilk derece mahkemesinin gerekçeli karar
  başlıklarında Cumhurbaşkanına hakaret suçu yönünden suç tarihinin anılan suçu oluşturan
  paylaşımın yapıldığı tarih olan “20.10.2014” yerine “12.10.2017” olarak yazılması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde
  görülmüş olduğundan hükmün bu nedenlerle BOZULMASINA, ancak sanığın yargılama
  sürecinde dosyaya yansıyan davranışları da nazara alındığında bu hususlar yeniden
  yargılamayı gerektirmeden CMK’nın 303/1-c maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün
  bulunduğundan, bölge adliye mahkemesi ve ilk derece mahkemesi gerekçeli karar
  başlıklarında yer alan suç tarihi kısmından “12.10.2017” ibaresinin çıkartılarak yerine
  “20.10.2014” ibaresinin yazılması, hükmün C bölümünde yer alan zincirleme suç
  hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ikinci maddesinin hükümden çıkartılarak “1 yıl 16
  ay” olarak hükmedilen sonuç hapis cezasının “1 yıl 9 ay” hapis cezasına indirilmesi, “ve
  sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları dikkate alınarak TCK’nın 50, 51,
  CMK’nın 231. Maddelerinin” tümcelerinin eklenmesi suretiyle sair yönleri usul ve kanuna
  uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
  III-) Sanık hakkında silahlı terör örgütü propagandası yapmak ile halkı kin ve
  düşmanlığa alenen tahrik etmek suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik
  temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  1-) Silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçu yönünden yapılan incelemede;
  3713 sayılı Kanunun 7/2. fıkrasında tanımlanan terör örgütünün propagandasını
  yapma suçunun unsurları 11.4.2013 tarihli 6459 sayılı Kanunun 8. maddesi ile
  değiştirilerek ”Terör örgütünün, cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru
  gösterecek veya övecek şekilde” propaganda yapmayı yaptırıma bağlamıştır.
  Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için; Terör örgütü ile ilgili bir
  öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da
  Esas No : 2021/5283
  Karar No : 2022/2591
  Bu belge 5070 sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır.
  yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren
  yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı
  teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir.
  Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında somut olayda; Twitter adlı sosyal medya
  platformunda bulunan ve herkesin erişimine açık olan, kendi kullanımında olduğunu
  kabul ettiği Canan Kaftancıoğlu@ccanannnn kullanıcı isimli hesabı üzerinden
  11.01.2013 tarihinde “İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla
  kaybeder demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti.” şeklinde paylaşımda bulunan
  ve 27.04.2019 tarihinde Habertürk isimli televizyon kanalında katılmış olduğu “Gerçek
  Fikri Ne” isimli programda da bu konudaki düşüncelerinin aynı olduğunu belirten sanığın
  eyleminin 3713 sayılı Kanunun 7/2. maddesinde yazılı silahlı terör örgütünün
  propagandasını yapma suçunu oluşturmayacağı gözetilmeksizin, beraati yerine delillerin
  değerlendirilmesinde düşülen yanılgı sonucu yazılı şekilde mahkumiyetine hükmedilmesi,
  2-) Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçu yönünden yapılan
  incelemede;
  a-) Somut bir tehlike suçu olarak 5237 sayılı TCK’nın 216/1 maddesinde
  düzenlenen ve kamu düzenini, toplum huzurunu/barışını himaye eden, esas itibariyle
  nefret söylemini sınırlandırmayı hedefleyen halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçu;
  halkı, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığına dayanarak birbirine karşı kamu
  düzeni için tehlikeli olabilecek şekilde düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik
  edilmesini cezalandırmaktadır.
  Mahiyeti ve yapısı itibariyle Anayasanın 26., AİHS’nin 10. maddeleri ile teminat
  altına alınan düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti bağlamında suç tanımında gösterilen
  hassasiyetin uygulamada da gözetilmesinde zaruret bulunduğundan, kamu düzeni ve
  toplum huzurunu korumak gibi meşru bir amaca yöneldiğinde kuşku bulunmayan
  müdahalenin, demokratik bir toplumda zorlayıcı bir toplumsal ihtiyaçtan kaynaklanıp
  kaynaklanmadığının ve hakkın özüne dokunmadan ölçülü/orantılı bir müdahale olup
  olmadığının olaysal olarak mahkemece değerlendirilmesi gerekir.
  Madde gerekçesinde de açıklandığı üzere; suçu oluşturan “tahrik”, soyut saygısızlık
  ve reddin ötesinde, bir halk kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesini sağlamaya
  veya bu tür tavırları pekiştirmeye objektif olarak elverişli olmalıdır. Fail sübjektif olarak
  da bu amacı gütmeli, halk kesimini kin ve nefrete tahrik etmelidir. Bu kapsamda salt yüz
  çevirme, soyut bir red veya saygısızlık ifade eden bir davranışta bulunma veya bu yönde
  sözler sarfetme, suçun gerçekleşmesi bakımından yeterli değildir. Fiilin suç teşkil etmesi
  için bunların ötesinde, ağır ve yoğun bir tarzda kin ve düşmanlığa tahrikin var olması
  gerekir. Diğer bir tabirle etkili bir şiddet çağrısı ya da nefret söylemi içermelidir.Failin
  fiili, adet ve şahıs olarak muayyen olmayan toplum kesimi üzerinde kin ve nefret
  duygularının oluşumuna veya mevcut duyguların pekişmesine etkide bulunmalıdır.
  Kin ve düşmanlık; “husumet beslenen konuya karşı tasarlayarak zarar vermeye, öç
  almayı gerektirecek şiddette nefret duymaya yönelik hareketlerin zemini oluşturan
  psikolojik bir hal” olarak açıklanabilir, “kin ve düşmanlık” ibaresinin anlamı da dikkate
  alındığında sadece “şiddet içeren ya da şiddet tavsiye eden tahrikler” madde kapsamında
  Esas No : 2021/5283
  Karar No : 2022/2591
  Bu belge 5070 sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır.
  değerlendirilebilecektir.
  Türk Ceza Kanunun 216. maddesinde yer alan düzenleme, doğrudan ifadenin
  içeriğini hedefe alarak bir sınırlama öngörmemektedir. İfadenin iletişimsel etkisinin
  muhatapları üzerinde yarattığı varsayılan etkiyi değil, somut vakıada kullanılan ifadenin
  yaratmış olduğu etkiyi dikkate almaktadır. (Terörizm ve İfade Özgürlüğü Paradoksu,
  Yard. Doç Dr. Kemal Şahin, Sy.339) Kamu güvenliğinin bozulması tehlikesinin somut
  olgulara dayalı olarak varlığı gereklidir. Bu tehlike, somut bir tehlikedir. Somut tehlikenin
  gerçekleşip gerçekleşmediği belirlenirken failin söz ve davranışlarının neden olduğu
  tehlike neticesine bakmak gerekir. Hakim, kullanılan ifadeler dolayısıyla bu tehlikenin
  gerçekleşip gerçekleşmediğini, dayanak ve noktalarını göstermek suretiyle belirleyecektir.
  Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında somut olayda; muhalif kimliği ile de bilinen
  sanığın, Twitter adlı sosyal medya platformunda bulunan ve herkesin erişimine açık olan,
  kendi kullanımında olduğunu kabul ettiği Canan Kaftancıoğlu@ccanannnn kullanıcı
  isimli hesabı üzerinden farklı tarihlerdeki gündeme ilişkin olaylarla ilgili yapmış olduğu
  paylaşımlarının bütünü nazara alındığında; esas itibariyle objektif ve tarafsızlıktan uzak,
  incitici, saygınlığı zedeleyici, rahatsız edici sözlerinin suçun unsuru olan açık ve yakın
  tehlike hususu da nazara alındığında 5237 sayılı TCK’nın 216. maddesinde yazılı halkı
  kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçunu oluşturmayacağı gözetilmeksizin, beraati
  yerine delillerin değerlendirilmesinde düşülen yanılgı sonucu yazılı şekilde
  mahkumiyetine hükmedilmesi,
  b-) Kabul ve uygulamaya göre de;
  Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan davaya katılma hakkı
  bulunmayan Dursun Acet, Emin Karabıyık, Ebubekir Demircan, Ekrem Çakır, Ekrem
  Demircan, Elif Pilavcı, Emin Bayar, Emrah Aras, Cengiz Özdemir, Orhan Alakbarov,
  Servet Acun, Bülent Baki, Mustafa Atlı, Kani Yeşilyurt, Mehmet Özer, Ahmet Ziyaüddin
  Köseler ve Ahmet Yiğit Yıldırım lehine vekalet ücretine hükmedilmesi,
  Kanuna aykırı olup, sanık müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde
  görüldüğünden hükümlerin bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 28.02.2019
  tarihinde yürürlüğe giren 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişik
  5271 sayılı Kanunun 304. maddesi uyarınca dosyanın İstanbul 37. Ağır Ceza
  Mahkemesine, kararın bir örneğinin bilgi için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza
  Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE,
  10.05.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
  M. Şentürk H. Yüksel N. Durmaz K. Zeybek F. Şener
  Başkan Üye Üye Üye Üye
  Esas No : 2021/5283
  Karar No : 2022/2591
  Bu belge 5070 sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır.
  Kararına Uygundur. N.S.
  Yazı İşl. Md.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: